Objavljen rad: Percepcija nositelja poljoprivrednih gospodarstava o utjecaju i posljedicama klimatskih promjena

  • Post Author:

Rad pod naslovom: Percepcija nositelja poljoprivrednih gospodarstava o utjecaju i posljedicama klimatskih promjena, objavljen je u koautorstvu: Tajana  Čop, Ana  Čehić,  Mario  Njavro, Martina  Begić, Smiljana Goreta Ban, Josip Juračak, Milan  Oplanić. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rad je objavljen u Zborniku radova sa Simpozija Agronoma 2021.  

Rad je u cijelosti moguće pogledati klikom na donju sliku.