Objaljen rad: Horticultural Farmers’ Perceived Risk of Climate Change in Adriatic Croatia

  • Post Author:

Rad pod naslovom: Horticultural Farmers’ Perceived Risk of Climate Change in Adriatic Croatia, objavljen je u koautorstvu: Milan Oplanić, Ana Čehić Marić, Smiljana Goreta Ban, Tajana Čop i Mario Njavro. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene. Rad je objavljen u Časopisu Sustainability 202315(1), 539

Rad je u cijelosti moguće pogledati putem web stranice časopisa: https://doi.org/10.3390/su15010539