Objavljen rad: Comprehensive Volatilome Signature of Various Brassicaceae Species

  • Post Author:

Rad pod naslovom: Comprehensive Volatilome Signature of Various Brassicaceae Species, objavljen je u koautorstvu Igor Lukić, Nina Išić , Dean Ban, Branka Salopek Sondi i Smiljana Goreta Ban. Rad je nastao iz dijela rezultata projekta Agrobioraznolikost, aktivnost 2: Tradicijski kultivari kao izvor genetske varijabilnosti za prilagodbu klimatskim promjenama. Rad je objavljen u Časopisu Plants 2023, 12, 177.

Rad je u cijelosti moguće pogledati putem web stranice časopisa:   https://doi.org/10.3390/plants12010177